„Europejska konstytucja dla dronów”

„Europejska konstytucja dla dronów”, czyli powstanie ogólnounijnych zasad dotyczących użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, zatwierdzonych przez Parlament Europejski.

Eurodeputowani w głosowaniu 12 czerwca 2018, wyrazili swoje poparcie dla nowych, wspólnych dla Unii Europejskiej, przepisów w kwestii lotów dronów. Zaakceptowane zostały wysokopoziomowe zalecenia, wśród których znajdujemy między innymi:

  • Uwspólnianie poziomu bezpieczeństwa wykonywanych operacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych na terenie całej Unii
  • Przejrzystość i przewidywalność w kwestii wymaganego wyposażenia, dla producentów dronów i towarzyszącym ich serwisom
  • Drony będą musiały być zaprojektowane tak, aby można było nimi operować bez narażania ludzi na ryzyko
  • W oparciu o analizę ryzyka, związaną, na przykład, z wagą drona lub obszaru działania, EU określi listę dodatkowych funkcji, takich jak obsługa sytuacji wyjątkowych w przypadku utraty kontroli nad dronem, lub stworzenie systemów unikania kolizji

W chwili obecnej, każde państwo określa zasady lotów dronami. Nowe prawo ma na celu stworzenie jednej wspólnej płaszczyzny wymagań techniczno-legislacyjnych w celu szybkiego ogólnoeuropejskiego rozwoju.

Nowe prawo odnosi się również do kwestii szkoleń dla operatorów dronów, którzy będą musieli wykazać się znajomością zasad i przepisów oraz umiejętnością dokonywania analiz ryzyka wykonywanych operacji.

Przepisy określają również, konieczność rejestracji dronów i operatorów, dla celów identyfikacji na przykład po incydencie lub wypadku.

Komisja Europejska ma również za zadanie opracować bardziej szczegółowe przepisy obowiązujące w całej UE, takie jak maksymalna wysokość, ograniczenia dotyczące minimalnych odległości ze statkami załogowymi oraz które operacje dronów i drony musiałyby być certyfikowane na podstawie ryzyka, jakie stwarzają.

Uaktualnienie zasad bezpieczeństwa w lotnictwie

Oprócz ustanowienia ogólnoeuropejskich przepisów dotyczących dronów, zmiany aktualizują prawodawstwo UE w zakresie bezpieczeństwa w sektorze lotniczym, aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa lotniczego w UE przy przewidywanym wzroście ruchu lotniczego w nadchodzących latach.

Dalsze zmiany zacieśniają współpracę pomiędzy EASA i organami krajowymi (w Polsce PAŻP i ULC) podczas oceny ryzyka operacji lotniczych. Upoważniają również Komisję do opracowania zasad pobierania danych z rejestratorów lotu i radarów w czasie rzeczywistym, na wypadek niebezpieczeństwa, w celu przyspieszenia reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Głosowanie
Wstępne porozumienie zostało zatwierdzone 558 głosami za, 71 przeciw i 48 wstrzymujących się. Przepisy muszą teraz zostać zatwierdzone przez ministrów UE.

Przypis redakcji
Podczas akademickiego konkursu Droniada 2018, testowaliśmy wiele rozwiązań technologicznych o których już dzisiaj mówi Parlament Europejski. Wyniki prac badawczych zostaną zebrane i wykorzystane do tworzenia nowych unijnych regulacji.