DroneRadar 2. Instrukcja obsługi.

Słownik pojęć

Najczęściej zadawane pytania znajdują się w aplikacji w zakładce menu -> FAQ

DRAP - Drone Airspace Prohibited – strefa zakazana U-space
DRAI - Drone Airspace Information – strefa informacyjna U-space
DRAR – Drone Airspace Restriction – strefa ograniczona U-space
CDDLC – Controller Drone Data Link Communication – niewerbalna, dwukierunkowa komunikacja. Dzięki tej funkcji możecie otrzymywać polecenia, akceptować je oraz wysyłać komunikaty do służby ruchu lotniczego ATS.
AMSL – Above Mean Sea Level
AGL – Above Ground Level
dFPL – Drone Flight Plan
Przestrzeń klasy „G” – to w dużym uproszczeniu przestrzeń powietrzna, w której wszyscy użytkownicy statków powietrznych załogowych i bezzałogowych latają w myśl zasady: widzę i jestem widziany. Operator ma bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim załogowym statkom powietrznym i latać w taki sposób, aby nie doprowadzić do zbliżenia z innym statkiem powietrznym. W dużym wolumenie tej przestrzeni, informację o ew. ograniczeniach posiada Służba Informacji Powietrznej FIS. Należy pamiętać, że w przestrzeni klasy G mogą znajdować się struktury przestrzeni powietrznej, takie jak np. aktywna strefa ATZ (wokół lotnisk) w których zasady wlotu będzie określał zarządzający przestrzenią np. właściciel lub zarządzający lotniskiem. W aplikacji znajdziecie dane kontaktowe, ew. warunki jakie trzeba spełnić, aby taki lot wykonać.
Przestrzeń kontrolowana CTR, MCTR – to przestrzeń, w której absolutną władzę nad statkami powietrznymi, zarówno załogowymi jak i bezzałogowymi posiada kontroler ruchu lotniczego (ATC). Bez zgody kontrolera nie można wykonywać lotów, w wyjątkiem sytuacji określonych prawem lotniczym, np. lotów dronem o masie poniżej 600 gram do wysokości 30m lub najwyższej przeszkody w odległości większej niż 1km od granicy lotniska. Wszystkie wyjątki, zostały zaimplementowane w aplikacji i tam, gdzie nie jest wymagana zgoda kontrolera, aplikacja zezwoli na natychmiastowy Checkin. Operator ma bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim załogowym statkom powietrznym i ma latać w taki sposób, aby nie doprowadzić do zbliżenia z innym statkiem powietrznym.

Czym jest aplikacja DroneRadar?

Dziękujemy za pobranie i uruchomienie aplikacji. DroneRadar jest aplikacją mobilną informującą o możliwości legalnego wykonania lotu w danym miejscu i czasie. Aplikacja umożliwia również rejestrację lotów, tzw. Checkin.

DroneRadar jest podłączony do systemu PansaUTM, platformy realizującej koordynację ruchu bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej.

DroneRadar w wersji podstawowej jest dostępny bezpłatnie. Wersja płatna (Premium) zawiera różnice funkcjonalne będące udogodnieniem dla użytkownika (np. możliwość sprawdzenia przestrzeni w dowolnym miejscu na mapie). Z punktu widzenia bezpieczeństwa, wersja bezpłatna posiada i wyświetla wszelkie niezbędne dane do obsługi misji jak wersja Premium. Jednym słowem z aplikacją bezpłatną można uzyskać dostęp do PansaUTM i wykonać misję z takim samym poziomem bezpieczeństwa jak w wersji Premium.

Aplikacja DroneRadar dostępna jest na urządzenia z systemami operacyjnymi:
iOS
Android

Funkcje oprogramowania DroneRadar

 • Wizualizacja i dostęp do danych aeronautycznych zawartych w AIP, AIP Supplement
 • Wizualizacja i dostęp do danych aeronautycznych zawartych w NOTAM
 • Integracja danych z AUP (wsparcie FUA - Flexible Use of Airspace) poprzez system WebCAT
 • Wizualizacja stref geograficznych (budynków, parków narodowych, itp.)
 • Implementacja danych aeronautycznych, danych U-space i lokalnych regulacji za pomocą sygnalizatora DroneRadar, w celu jednoznacznego określenia możliwości lotu, za pomocą trzech lampek:
  zielonej – brak ograniczeń,
  pomarańczowej - istnieją ograniczenia (opisane w zakładce) oraz
  czerwonej - zakaz lotów (informacja jak uzyskać zgodę na lot znajduje się w zakładce info).
 • Wizualizacja i dostęp do danych U-space (dodatkowe, nieoficjalne na dzień pisania instrukcji, dane należące do grupy U-space): DRAI, DRAP DRAR.
 • Obsługa przestrzeni w trybie 4D, co oznacza interpretację danych 3D z warunkiem czasu.
 • Obsługa dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji pomiędzy służbami ruchu lotniczego (ATS) a operatorem drona (CDDLC – Controller Drone Dala Link Communication).
 • Dostęp do danych o elewacji w celu określenia wysokości AMSL.
 • Dostęp do danych Kp-index (Global Geomagnetic Storm Index).
 • Możliwość oznaczenia miejsca lotów, tzw. rejestracja lotu (ang. Check-in) przez użytkownika nie zarejestrowanego w systemie PansaUTM, wszędzie tam, gdzie rejestracja nie jest wymagana prawem (np.: w przypadku braku przestrzeni aeronautycznych w klasie przestrzeni G) i potwierdzoną tożsamością za pomocą SMS.
 • Możliwość oznaczenia miejsca lotów, tzw. rejestracja lotu (ang. Check-in) użytkownika zarejestrowanego w PansaUTM
 • Możliwość oznaczenia miejsca lotów i skojarzenia jej z wcześniej utworzoną w PansaUTM misją

Pierwsze uruchomienie aplikacji

Aplikacje można pobrać we wszystkich krajach świata z wyjątkiem, tych państw, które z przyczyn formalno-prawnych zostały wykluczone przez zarządzającego sklepem internetowym (App store i/lub Google Play) bądź władze RP.

Co pojawi się po uruchomieniu aplikacji i na co należy wyrazić zgodę?

Skrócona instrukcja obsługi aplikacji
Prośba o potwierdzenie możliwości odbioru notyfikacji
Prośba o udostępnienie lokalizacji
Prośba o akceptację Noty prawnej

Uwaga! Pierwsze trzy zdarzenia mogą pojawić się w dowolnej kolejności

Uwaga! Bardzo ważne. W trakcie używania aplikacji DroneRadar, możesz w dowolnym momencie otrzymać komunikat w postaci notyfikacji (CDDLC, czyli dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji) od Służb Ruchu Lotniczego (ATS). Tak otrzymane polecenie, musisz wykonać natychmiast, dla bezpieczeństwa Twojego i innych użytkowników przestrzeni powietrznej.

Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji (CDDLC) jest włączona w urządzaniu mobilnym (telefonie, smartfonie, tablecie) natywna obsługa powiadomień tzw. Notyfikacji. W przypadku omyłkowego wyłączenia notyfikacji istnieje możliwość włączenia obsługi powiadomień w ustawieniach systemowych urządzenia mobilnego. Podczas pierwszego uruchomienia, aplikacja zapyta Ciebie o wyrażenie zgody na otrzymywanie notyfikacji. Wyraź ją.

Uwaga! Bardzo ważne. Warunkiem koniecznym działania aplikacji, w tym rejestracji lotów (Checkin) jest udostępnienie możliwości pozycjonowania. Podczas pierwszego uruchomienia, aplikacja zapyta Ciebie o wyrażenie zgody na lokalizację. Wyraź ją. Na urządzeniach Android, dodatkowo istnieje możliwość ustalenia dokładności i szybkości lokalizacji. Ustawienie szybkiej lokalizacji, polegające na przeliczeniu pozycji ze znanych w urządzeniu źródeł (sieć GSM, sieć WiFi) może nie być dokładne. W przypadku podejrzeń o jakość ustalenia pozycji zaleca się wyjście z urządzeniem mobilnym na otwartą przestrzeń i odczekanie na dokładną lokalizację. W przypadku omyłkowego wyłączenia pozycjonowania, istnieje możliwość jej włączenia w ustawieniach systemowych urządzenia mobilnego.

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji DroneRadar, użytkownik musi potwierdzić przeczytanie i zrozumienie Noty prawnej. Nota prawna zawiera informacje o odpowiedzialności właściciela aplikacji, zasadach obsługi danych osobowych (RODO) oraz komu i na jakich zasadach są udostępniane dane.

Użytkownicy aplikacji

Aplikacja wymaga rejestracji użytkownika. Bez rejestracji, aplikacja ilustruje jedynie mapę z informacjami o ograniczeniach i nie umożliwia rejestracji lotu Checkin.

Uwaga! Bardzo ważne. Podanie prawdziwego numeru telefonu, pod którym będziecie dostępni w trakcie wykonywania swojej misji, zapewni z Wami kontakt w sytuacji niebezpieczeństwa. Nie należy się obawiać. To nic złego. Podanie prawdziwych danych, świadczy Waszej o dojrzałości, wysokiej świadomości i odpowiedzialności.

Aplikacja DroneRadar obsługuje dwa typy użytkowników:

 1. Użytkownik wyłącznie aplikacji DroneRadar (użytkownik niezarejestrowany w PansaUTM)
 2. Użytkownik zarejestrowany w PansaUTM

Dlaczego nie ma obowiązku rejestracji w systemie PansaUTM? Są miejsca, w przestrzeni klasy G (opis w słowniku pojęć na początku) gdzie nie jest wymagana zgoda na start. Jednak z uwagi, na fakt, że jest bardzo wiele użytkowników przestrzeni powietrznej (szybowce, paralotnie, samoloty lotnictwa ogólnego, itd.) dobrze jest zarejestrować swój lot, aby zwiększyć świadomość sytuacyjną innych.

Potwierdzenie tożsamości

Użytkownik bez konta w PansaUTM

Każdy użytkownik uruchamiający aplikację z zamiarem rejestracji lotu (Checkin) ma obowiązek potwierdzenia swojej tożsamości. W przypadku korzystania z aplikacji bez konta w systemie PansaUTM, użytkownik jest proszony o podanie numeru telefonu na który zostanie wysłany SMS. Treść wiadomości tekstowej należy wpisać w odpowiednim polu.

Użytkownik z kontem w PansaUTM

W przypadku użytkowników, którzy posiadają konto w PansaUTM, system po wprowadzeniu numeru telefonu, poprosi o podanie danych do logowania (nazwa użytkownika lub adres email) w celu zalogowania się do aplikacji DroneRadar użytkownikiem i hasłem z systemu PansaUTM.

Rejestracja w PansaUTM jest dostępna pod adresem https://utm.pansa.pl

Poniższy graf przedstawia, typy użytkowników i sposoby logowania.

Jak interpretować sygnalizator DroneRadar?

Sygnalizator DroneRadar jest integralną częścią aplikacji DroneRadar. Umiejscowiony jest w górnej części ekranu. Za pomocą 3 światełek, informuje o możliwości wykonania lotu w danym miejscu i czasie do zadeklarowanej wysokości lotu.

Uwaga! Struktury przestrzeni powietrznej są dynamiczne. Mogą się zmieniać w czasie i w miejscu. Nowe strefy, mogą pojawić się w dowolnym miejscu i czasie. Na operatorze Drona spoczywa obowiązek zapoznania się z aktualnymi ograniczeniami. Dlatego, normalnym jest zachowanie aplikacji, w której np. rano zapalona jest w wybranym miejscu lampka zielona, a popołudniu w tym samym miejscu zapalona jest lampka czerwona.

Informacja o strefach

Kliknięcie w sygnalizator, otwiera okno ze szczegółowymi informacjami o lokalnych ograniczeniach ich znaczeniu i ocenie możliwości wykonania lotu.

Wprowadzenie wysokości lotu i kategorii wagowej

Aplikacja DroneRadar, dokonuje automatycznego przeliczenia deklarowanej wartości wysokości lotu nad terenem (wysokość względna) podanej w metrach, na wysokość względem poziomu morza (wysokość bezwzględną) w celu określenia pozycji drona względem przestrzeni lotniczych, których wysokości są zawsze określone względem uśrednionego poziomu morza (AMSL).

Deklaracja wysokości lotu oraz kategorii wagowej (< 600gr / <25kg i < 600gr / > 25kg) odbywa się, poprzez kliknięcie w zakładkę w prawym górnym rogu aplikacji.

Pozostałe ustawienia

Ustawienia aplikacji, zmiana danych operatora w tym możliwość przelogowania, pomoc i odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) dostępne są po wciśnięciu przycisku trzech poziomych pasków, znajdującego się na mapie, w lewym górnym rogu aplikacji.

Rejestracja miejsca lotu (Checkin)

Lot można zarejestrować wyłącznie w miejscu, w którym aktualnie znajduje się operator na podstawie danych z lokalizacji GPS. Poniżej przedstawiono dwa scenariusze.

Zgłoszenie lotu niewymagającego planu lotu (dFPL) przez użytkownika niezarejestrowanego w PansaUTM.

Są miejsca, w których nie jest wymagane zgłoszenie planu lotu (o tym poinformuje aplikacja zielonym kolorem).

Zgłoszenie lotu w miejscu, gdzie wymagane jest złożenie planu lotu dFPL

Drugi scenariusz, dotyczy przypadku, gdy, w danym miejscu i czasie do zadeklarowanej wysokości lotu wymagane jest złożenie planu lotu w systemie PansaUTM. Użytkownik podczas próby rejestracji lotu, otrzyma następujący komunikat:
W takim przypadku, należy zarejestrować się do systemu PansaUTM (https://utm.pansa.pl), stworzyć misję dFPL (złożyć plan lotu). Następnie należy się zalogować do aplikacji mobilnej z hasłem i użytkownikiem z PansaUTM i po otrzymaniu akceptacji planu lotu wybrać swój zaakceptowany plan lotu w aplikacji mobilnej.

Rejestracja lotu Checkin

Rejestracja lotu (Checkin) jest przedstawiona w aplikacji za pomocą okrągłej ikony drona w różnych kolorach. Poniżej przestawiono, możliwe stany Checkina i towarzyszące im kolory.

Co oznacza brązowy kolor ikony Checkin?

Brązowy kolor ikony, oznacza, że przekroczono zadeklarowany lub przyznany czas lotu. Kolor ten może pojawić się w przestrzeniach kontrolowanych. Opis działania, w grafice poniżej:

Obsługa dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji CDDLC

Integralną częścią aplikacji DroneRadar mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu lotniczego jest obsługa komunikacji ze służbami ruchu lotniczego ATS. Wykonywanie poleceń wydanych przez kontrolera ruchu lotniczego (ATC) lub służbę informacji powietrznej (FIS) jest obowiązkowe i leży w interesie operatora. Stosowanie się do zaleceń, służb ruchu lotniczego jest bezwzględnym obowiązkiem operatora bezzałogowego statku powietrznego.

W przypadku utraty Internetu lub awarii systemu, można zawsze zadzwonić do zarządzającego przestrzenią powietrzną. Nie należy się tego bać, a numer znajdziecie w zakładce z opisem przestrzeni.

Operator bezzałogowego statku powietrznego może otrzymać komunikat od służb ruchu lotniczego za pomocą natywnej notyfikacji bądź bezpośrednio w aplikacji. Poniżej zaprezentowano możliwe scenariusze komunikacji.

Zgłosznie utraty kontroli nad Dronem

W przypadku utraty kontroli nad dronem, operator ma możliwość zgłoszenia tego faktu za pomocą aplikacji.

Nie bój przyznać się do faktu, ucieczki drona którym sterowałeś/-aś. To się zdarza. Szczególnie, jeśli lot był wykonywany w pobliżu lotniska kontrolowanego, możesz się spodziewać telefonu z prośbą na odpowiedź na następujące pytania: jaki to był dron, ile pozostało baterii, czy dron miał modyfikacje, itp.

Otrzymanie informacji o konieczności natychmiastowego lądowania

Służba ruchu lotniczego ma prawo wydania bezwarunkowego nakazu lądowania lub opuszczenia strefy. Poniższa ilustracja przedstawia przykładowe polecenie oraz poprawne zachowanie operatora drona.

Obsługa języków

DroneRadar obsługuje w dniu pisania tego dokumentu języki polski i angielski. Język aplikacji determinuje ustawienie języka systemu operacyjnego urządzenia mobilnego. W przypadku ustawienia innego języka niż jeden z wymienionych, aplikacja domyślnie ustawi język angielski.

Wsparcie i zgłaszanie błędów

Wsparcie merytoryczne w zakresie korzystania z aplikacji DroneRadar zapewnia firma droneradar Sp. z o.o. Pytania i problemy należy zgłaszać mailowo na adres: info@droneradar.eu