FAQ

· 31 stycznia weszły w życie nowe przepisy dla lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. Gdzie je znaleźć?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

· Czy bez Świadectwa Kwalifikacji mogę latać w mieście dronem o masie poniżej 600 gramów? [odpowiedź ULC]

Bez świadectwa kwalifikacji można latać w mieście dronem o masie poniżej 600 gramów w zasięgu wzroku VLOS, zachowując bezpieczną odległość od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących pod kontrolą operatora (ta odległość nie jest określona przez przepisy w metrach. To operator decyduje jakiej odległości potrzebuje, aby sprzętem którym lata nie wyrządzić nikomu krzywdy).

Operator lub osoba pomagająca w lotach powinny stale utrzymywać kontakt wzrokowy z dronem lub modelem, tak aby łatwo móc określić jego położenie w powietrzu i w razie konieczności uniknąć zderzenia z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej lub przeszkodami (możesz tracić chwilowo kontakt wzrokowy z dronem lub modelem w momencie sprawdzania parametrów lotu przekazywanych przez urządzenia będące wyposażeniem drona lub modelu latającego.

Należy pamiętać, że w polskiej przestrzeni powietrznej są też miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa nie można latać lub trzeba uzyskać specjalną zgodę na lot w danej strefie. Odwiedzając stronę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub w pobierając odpowiednią aplikację, w prosty sposób może sprawdzić gdzie można latać.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ulc.gov.pl w zakładce bezzałogowe statki powietrzne.

· Czy bez Świadectwa Kwalifikacji mogę latać w mieście dronem o masie większej niż 600 gram i mniejszej niż 25kg? [odpowiedź ULC]

Bez świadectwa kwalifikacji można latać w mieście dronem o masie większej niż 600 gram i mniejszej niż 25 kg w zasięgu wzroku VLOS przestrzegając poniższych zasad:
· zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu (można latać w mieście, jeżeli znajdziesz odpowiednio dużo wolnego miejsca); · zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów lub obiektów budowlanych niebędących pod kontrolą operatora (nie powinno się latać bezpośrednio nad ludźmi); Ponadto, operator lub osoba pomagająca w lotach powinny stale utrzymywać kontakt wzrokowy z dronem lub modelem, tak aby łatwo móc określić jego położenie w powietrzu i w razie konieczności uniknąć zderzenia z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej lub przeszkodami (możesz tracić chwilowo kontakt wzrokowy z dronem lub modelem w momencie sprawdzania parametrów lotu przekazywanych przez urządzenia będące wyposażeniem drona lub modelu latającego.

Należy pamiętać, że w polskiej przestrzeni powietrznej są też miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa nie można latać lub trzeba uzyskać specjalną zgodę na lot w danej strefie. Odwiedzając stronę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub pobierając odpowiednią aplikację, w prosty sposób może sprawdzić gdzie można latać.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ulc.gov.pl w zakładce bezzałogowe statki powietrzne.

·Czy mogę latać dronem w FPV w mieście? [odpowiedź ULC]

Jeżeli operator lata z widokiem z kamery (FPV) i nie ma z nim nikogo kto mógłby obserwować drona lub model, którym lata, należy pamiętać, aby nie latać:
· wyżej niż 50 m nad poziomem terenu · w odległości poziomej większej niż 200 m od siebie · w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowy lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu (można latać w mieście jeżeli operator znajdzie odpowiednio dużo wolnego miejsca);

Należy pamiętać, że w polskiej przestrzeni powietrznej są też miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa nie można latać lub trzeba uzyskać specjalną zgodę na lot w danej strefie. Odwiedzając stronę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub pobierając odpowiednią aplikację, w prosty sposób może sprawdzić gdzie można latać.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ulc.gov.pl w zakładce bezzałogowe statki powietrzne.

· Modelami latającymi nie wykonuje się lotów nad:

1) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948);

pkt 9.) terenach zamkniętych – rozumie się przez to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych;

2) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.
– Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266, 1343, 1579 i 1948);

3) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245);

a) zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa,
b) porty morskie i lotnicze,

a) zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,

b) zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej,

4) jednostkami wojskowymi i poligonami;
5) osobami i zgromadzeniami osób na wolnym powietrzu, niebędącymi w dyspozycji lub pod kontrolą operatora;
6) w strefie EP R40 Słupsk.

· Czy aplikacja DroneRadar jest zintegrowana z PAŻP i wojskowymi Służbami Ruchu Lotniczego?

Tak. Aplikacja jest aktualnie w fazie testów w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wykorzystuje aplikację DroneRadar w celu ułatwienia uzyskania zgody na lot w wojskowych przestrzeniach MATZ.

· Po zarejestrowaniu miejsca lotów, zdarza się, że otrzymuje komunikat o otrzymaniu zgody na lot. Co to oznacza?

Każdy zgłoszony lot może być zaakceptowany, zmieniony lub odrzucony przez zarządzającego przestrzenią bądź służbę FIS. Poniżej prezentujemy komunikaty które towarzyszą każdej zmianie.

Uwaga! Otrzymanie zgody prosimy traktować jako informację, że zarządzający potwierdził informację o Twoim locie. OTRZYMANA ZGODA NIE MA MOCY PRAWNEJ! Każdy komunikat zawiera informację o użytkowniku który dokonał akcpetacji. Przykład: FISO01 - FIS Olsztyn, EPGD01 - Wieża Gdańsk

· Chcę latać w przestrzeni G (niekontrolowanej), DroneRadar pokazuje mi zieloną lampkę. Czy jest to dla mnie gwarancją, że w okolicy nie pojawi się jakiś samolot lub śmigłowiec ratowniczy?

Pamiętaj, że w przestrzeni klasy G obowiązuje zasada widzę i jestem widziany. Jako operator bezzałogowego statku powietrznego musisz ustąpić pierwszeństwa. Szczególnie powyżej 150m nad terenem w przestrzeni klasy G możesz spodziewać się ruchu załogowych statków powietrznych, w związku z tym loty powyżej warto zgłaszać do FIS. W FIS można również uzyskać informację o planowanych operacjach lotniczych na tym obszarze. Pamiętaj, że 150m to poza terenem zabudowanym minimalna wysokość lotów załogowymi statkami powietrznymi za wyjątkiem startów, lądowań i sytuacji awaryjnych załogowych statków powietrznych.

· Czy aplikacje typu FlightRadar24 są pewnym źródłem informacji na temat ruchu samolotów?

Zdecydowanie nie! Aby samolot pojawił się na mapach tego typu aplikacji, musi być wyposażony w transponder (wiele jednostek nie jest, zwłaszcza mniejszych). Ponadto pokrycie radarowe na niższych wysokościach nie koniecznie pokrywa cały obszar Polski, zatem nawet jeśli jednostka posiada transponder, nie musi być widoczna w aplikacji.

· Kto bierze odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez operowany przeze mnie model?

Zawsze jest to operator, czyli Ty. Bez względu na to czy jest to lot rekreacyjny, sportowy, czy inny (w tym komercyjny), odpowiedzialność zawsze spoczywa na operatorze bezzałogowca i to on będzie pociągany do odpowiedzialności za szkody jakie wyrządził.

· Loty wymagające szczególnej uwagi i ostrożności

Loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi, śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

· Czy ubezpieczenie przypisane jest do drona?

Zależy od umowy z ubezpieczycielem. Ubezpieczenie OC z zasady przypisane jest do operatora, zatem można wykonywać loty różnymi modelami. Ubezpieczenie AC przypisane jest do drona, czyli każdy posiadany dron musi posiadać odrębne. Prowadząc firmę, każdy z operatorów musi posiadać własne ubezpieczenie OC, nawet jeśli latają jedną platformą.

· Czy w aplikacji DroneRadar mogę wyszukiwać miejsca do lotów po adresie?

Tak, od marca 2017 dodano możlwość weryfikacji miejsc lotów, po adresie. Funkcja dostępna w wersji DroneRadar Premium.

· Jak bardzo aplikacja DroneRadar jest wiarygodna? Gdzie na 100% mogę sprawdzić zajętość przestrzeni powietrznych?

DroneRadar agreguje dane z oficjalnych źródeł. Niestety, źródła te posiadają notę prawną, która wyłącza je z użytku operacyjnego. Aby potwierdzić aktywność przestrzeni, należy skontaktować się z ASM3 (poziom taktyczny) w Polskiej Agencji Żeglugi powietrznej, dzwoniąc na numery:

Przestrzeń cywilna: +48225745733, +48225745734, +48225745735

Przestrzeń wojskowa (MON): +48261828130, +48261828131, +48261828132

· Dlaczego w tym samym miejscu, w różnych dniach wskaźnik pokazuje różne kolory? Raz mogę latać, innego dnie nie mogę latać.

Przestrzeń powietrzna ciągle się zmienia. Użytkownicy przestrzeni mogą poprzez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP), zamawiać (włączać) wybrane segmenty struktur powietrznych. Proces ten jest regulowany przez PAŻP.

DroneRadar umożliwia sprawdzenie dostępności przestrzeni powietrznej do zadanej wysokości. Dla przykładu: w jednym miejscu i w tym samym czasie dla wysokości 50m zaświeci się lampka zielona, a dla wysokości 300m może zapalić się żółta lub czerwona (zależy to od typu przestrzeni). Jest to prawidłowe działanie aplikacji.

Prosimy pamiętać, że przestrzeń powietrzna jest "trójwymiarowa", co oznacza, że ma granice poziome i pionowe, które dynamicznie zmieniają się w czasie.

· Jak latać w wojskowych przestrzeniach powietrznych MATZ?

Instrukcja otrzymania zgody na lot w wojskowych przestrzeniach powietrznych dostępna jest tutaj: WYTYCZNE SZEFA SZEFOSTWA SŁUŻBY RUCHU LOTNICZEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ nr 26 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uszczegółowienia zasad wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ)

· W jakim celu mam rejestrować miejsce lotów. Innymi słowy, po co robić Check-In?

Rejestracja lotów (Check-In) jest dobrowolna. Zgłoszenie miejsca lotów ułatwia do Ciebie kontakt w sytuacjach nietypowych (np. kiedy zbliża się w Twoim kierunku kilka samolotów) lub sytuacjach awaryjnych (np. przelot śmigłowca LPR). Poza tym, Twój Check-In jest widoczny przez wojskowe i cywilne służby zarządzania ruchem lotniczym, które mogą poinformować inny ruch o Twoich lotach. Pamiętaj, że z uwagi na ochronę danych osobowych, podane przez Ciebie dane kontaktowe są dostępne JEDYNIE dla służb związanych z organizacją przestrzeni.

· Co mam wpisać w polu “Typ Drona” podczas rejestracji operacji (Check-In)?

Informacja która zostanie wpisana w tym polu jest dostępna dla wszystkich użytkowników aplikacji oraz służb ruchu lotniczego. Dobrze by było gdyby wiedzieli jakim typem bezzałogowca latasz. Nie zawsze nazwa modelu wskazuje bezpośrednio na tym statku powietrznego. Wprowadzono ustandaryzowane nazwy na typy bezzałogowców (RPAS). Są nimi:

MR - Wielowirnikowiec (Multi Rotor)
H - Śmigłowiec (Helicopter)
A - Samolot lub szybowiec (Aircraft)
AS - Sterowiec, Balon (Airship, Balloon)

Przykład zapisu dla drona QAV250: MR/QAV250

· Czy mogę sprawdzić przestrzeń w innym miejscu niż w tym w którym się aktualnie znajduję?

Tak. Funkcjonalność sprawdzenia przestrzeni w dowolnym miejscu, zapewniamy w aplikacji DroneRadar Premium.

· Posiadam telefon z Androidem w wersji 4.1 i aplikacja mi nie działa

Aktualnie aplikacja jest wspierana na Androidach od wersji 4.4.

· Czy w aplikacji DroneRadar mam możliwość podejrzenia innych zarejestrowanych miejsc?

Tak. Jeśli inny zgłoszony lot jest w odległości mniejszej niż 10km, wtedy w zakładce "Operacje UAV" pojawi się ich lista z informacją o odległości, kierunku i typie operacji. Z uwagi na ochronę danych osobowych nie możemy w tym miejscu publikować danych kontaktowych do innych operatorów. Jeśli jednak chciałbyś aby ktoś się z Tobą skontaktował, możesz w polu "Typ RPAS / Informacje dodatkowe" podać do siebie numer telefonu. Zgłoszone pozostałe operacje widoczne są w aplikacji mobilnej za pomocą niebieskich lub zielonych kółek, a na stronie droneradar.eu za pomocą ikonki drona.

· Używam Androida i zdarza się, że aplikacja wyświetla błąd dostępu do GPS. Co robić?

Po pierwsze upewnij się że usługi geolokalizacji są włączone... po drugie - lokowanie satelitów GPS (znalezienie lokalizacji) może trwać nawet klika minut, zależnie od urządzenia, i mocy sygnału w danym miejscu i czasie. Zalecamy włączenie A-GPS (w ustawieniach lokalizacji: Assisted GPS / duża dokładność z użyciem sieci komórkowej), który jest szybszy.
W przypadku dalszych kłopotów, mimo wszystko zalecamy użycie zewnętrznego programu do fixowania GPS, który najlepiej pracuje z Twoim urządzeniem (z powodzeniem testowaliśmy bezpłatne programy: GPS Locker, GPS Data i GPS Status & Toolbox).

· Na stronie droneradar.eu, przestrzeń TSA wyświetlana jest na czerwono. W aplikacji, TSA wyświetla się przerywaną linią. Skąd ta różnica?

Przestrzeń TSA jest podzielona w pionie na sektory, aby umożliwić przeloty innym użytkownikom. Na stronie http://droneradar.eu kolorujemy przestrzenie w taki sposób, że jeśli choć jeden z segmentów jest aktywny, wtedy strona wyświetla przestrzeń na czerwono.

· Czy w aplikacji DroneRadar znajdę informację na temat warunków pogodowych?

Tak. Informację we wskazanym punkcie znajdziecie w zakładce Info (w wersji DroneRadar Premium)

· Przydałaby się pełna koordynacja aplikacji wraz z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej, aby faktycznie był sens z jej korzystania za każdym razem. Aktualnie odnoszę wrażenie, że aplikacja bardziej wpływa na separację samych dronów, aniżeli awionetek, czy paralotniarzy, którzy moim zdaniem są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa lotu dronem.

Prowadzimy działania zmierzające do pełnej integracji lotnictwa załogowego z bezzałogowym.

· Spotkałem się z sytuacją w której po zarejestrowaniu lotu przez przestrzeń powietrzna gdzie miałem zielone światło przeleciał mały samolot, prawdopodobnie Cessna.

Jest to jak najbardziej możliwy scenariusz. Zielone światło w aplikacji DroneRadar nie zwalnia z obowiązku obserwacji nieba i zapewnienia bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, szczególnie załogowych. Należy pamiętać, że minimalna wysokość lotu załogowym statkiem powietrznym za wyjątkiem startów i lądowań w locie VFR (Visual Flight Rule) to 150m AGL (Above Ground Level). Tak jak w życiu, pilot załogowego statku powietrznego może się czasami pomylić...

· Fajnie by było gdyby można było zobaczyć lądowiska LPR i innych służb ratunkowych. Pozwoli to na określenie skąd ewentualnie bedą startować i skąd można sie ich spodziewać.

Przyszpitalne lądowiska LPR są widoczne na konsoli DroneRadar w PAŻP. PAŻP w sytuacji lotu LPR o statusie HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) może oznaczyć tymczasowy obszar całkowitego wyłączenia z lotów. W takim przypadku otrzymacie notyfikację, oraz taki komunikat:

· Straciłem kontrolę nad dronem. Nie mam z nim kontaktu i prawdopodobnie nie działa funkcja automatycznego powrotu. Co robić?

Zachować spokój. Jeśli miałeś w aplikacji DroneRadar zarejestrowane miejsce, możesz zgłosić utratę kontroli. W pomarańczowej zakładce "więcej..." (po prawej stronie, na dole ekranu) kliknij duży czerwony guzik UTRATA KONTROLI. Następnie suwaczkiem wskaż, przybliżoną prędkość ucieczki i pozostały czas baterii. Na mapie w PAŻP wyświetli się potencjalne obszar "rażenia". Jeśli, będzie on nachodził na przestrzeń powietrzną lub lotnisko, możesz spodziewać się telefonu od służb ruchu powietrznego w celu potwierdzenia wiarygodności informacji. Ale! nie przejmuj się! Utrata kontroli nad bezzałogowcem nie jest przestępstwem ani wykroczeniem. Twoje przyznanie się, jest świadectwem, dojrzałości i poczucia odpowiedzialności. Nikt nie ukaże cię za deklarację stanu rzeczy niezależną od Ciebie.

· Czy istnieje możliwość przeglądania map offline lub z wyłaczonym GPS-em?

Aktualnie nie ma takiej możliwości. Dokładamy wszelkich starań aby taką możliwość udostępnić niebawem. Prosimy jeszcze o cierpliwość

· Kiedy DroneRadar na Windows Mobile?

W związku z niewielkim oraz ciągle malejącym procentowym udziałem w rynku smartfonów,z systemem operacyjnym Windows Mobile (Q1CY16 0,7% wg Gartnera http://www.gartner.com/newsroom/id/3323017), wstrzymaliśmy (do odwołania) rozwój aplikacji DroneRadar na tę platformę.

· Czy mogę obejrzeć w aplikacji DroneRadar stan zajętości przestrzeni zgodnie z AUP na dzień następny?

Rozważamy dodanie takiej możliwości.

· Czy strefy a aplikacji DJI pokrywają się ze strefami w aplikacji DroneRadar?

Nie. DJI, oznacza na mapie "własne" przestrzenie w których obowiązuje zakaz lotów. Z naszych obserwacji wynika, że strefy w DJI nie ilustrują faktycznego stanu obowiązujących przestrzeni powietrznych w Polsce. Aktualny stan, znajdziecie w aplikacji DroneRadar.

· Zabrakło mi części do mojego bezzałogowca. Potrzebuje je "na szybko" wypożyczyć? Co robić?

Można zarejestrować lot, z wpisanym w polu "Typ RPAS / Dodatkowe informacje" tekstem: NIE LATAM. POSZUKUJE Baterii LIPO 11V. Proszę o kontakt: +48500100300

· Stosowane skróty

RPAS Remotely Piloted Aircraft Systems
UAV Unmanned Aerial Vehicle
UAS Unmanned Aircraft Systems
UAVO Unmanned Aerial Vehicle Operator
VLOS Visual Line Of Sight - operacje w zasięgu wzroku
EVLOS Extended Visual Line Of Sight - operacje w zasięgu wzroku z asystentem (osobą towarzyszącą)
BVLOS Beyond Visual Line Of Sight
FPV First Person View - możliwość obserwacji ze zdalnej kamery
SR Sunrise - Wschód Słońca
SS Sunset - Zachód Słońca
UTC Coordinated Universal Time - czas uniwersalny
LMT Local Mean Time - Czas lokalny