Prawo i przepisy

Prawo w Polsce

W przestrzeni powietrznej obowiązuje wiele zasad, mających zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom. Przestrzeń powietrzna ma specyficzny podział, z obowiązującymi strefami zakazów, czy ograniczeń lotów. Niektóre z tych struktur są stałe, inne ograniczone czasowo.

Struktura przestrzeni powietrznej w Polsce

Musisz być świadomy, że naruszanie przestrzeni powietrznej jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności! Konsekwencje zderzenia Twojego bezzałogowca z innym statkiem mogą być niezwykle groźne! W przypadku powstania szkód, musisz liczyć się z konsekwencjami moralnymi, finansowymi a nawet karnymi.

Poniżej prezentujemy obowiązujące akty prawne

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1317/D2016000131701.pdf
 • Ustawa Prawo Lotnicze art. 126
 • AIP Polska ENR5.5
 • Dokument 4444 klasyfikacja Przestrzeni Powietrznej, klasa C i D (wytyczne nr 3 Prezesa ULC z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 4444)
 • Akcja informacyjna ULC – „Lataj z głową bezzałogowo”
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/440/
 • Kodeks Karny 1997-08-02 Art. 177 §1
 • Instrukcja wykonywania lotów ULC http://ulc.gov.pl/download/publikacje/inswykzglrezprzestrz1504_2014.pdf
 • Instrukcja wykonywania lotów warszawskiej strefie ROL/EA 48 zarządzanej przez SOP (dawny BOR) http://www.sop.gov.pl/pl/o-sluzbie/loty-w-rol48/zgoda-na-loty-rol48/231,Loty-w-ROL48.html

Loty w przestrzeni klasy G

Prawo europejskie

 • W komunikacje KE COM (2014) 207 – „Nowa era w dziejach lotnictwa. Otwarcie rynku lotniczego na cywilne wykorzystanie systemów zdalnie pilotowanych statków powietrznych (RPAS) w bezpieczny i zrównoważony sposób” wskazuje na (wybrane):

1.Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu;
2.Proporcjonalność przepisów - ramy prawne powinny odzwierciedlać różnorodność statków powietrznych i operacji uwzględniając potencjalne ryzyko oraz ograniczać obciążenia administracyjne dla przemysłu i organów nadzoru;
5.Działania w zakresie badań i rozwoju poprzez wykorzystanie istniejących programów badawczych;
7.Potrzeba oceny bieżącego systemu odpowiedzialności i wymogów dot. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
8.KE będzie wspierać rozwój rynku RPAS i konkurencyjności powiązanych sektorów przemysłu. KE określi działania szczegółowe w ramach programów Horyzont 2020 i COSME na rzecz wsparcia rozwoju rynku RPAS oraz zagwarantuje wszystkim uczestniczącym podmiotom w szczególności MSP pełen wgląd do tych narzędzi.

 • Deklaracja z Rygi (5-6 marca 2015 roku) w której określono pięć kluczowych zasad z jakimi UE powinna kierować się w przyszłych działaniach. Są nimi: 1.Należy traktować RPAS jako nowy rodzaj statku powietrznego i przewidzieć proporcjonalne przepisy ustalone na podstawie ryzyka z jakim wiążą się poszczególne operacje;
  2.Należy rozwijać przepisy UE w zakresie świadczenia usług RPAS w sposób bezpieczny aby umożliwić przemysłowi inwestycje;
  3.Należy rozwijać technologię i opracowywać normy na rzecz pełnego włączenia RPAS do europejskiej przestrzeni lotniczej;
  4.Akceptacja społeczna ma kluczowe znaczenie dla wzrostu w dziedzinie usług RPAS;
  5.Operator danego RPAS odpowiada za jego wykorzystanie.