Skróty

Opis skrótów

Lotnictwo to tysiące skrótów. To normalne, że możesz być nimi przytłoczony. Z czasem przywykniesz do nich i zobaczysz, że bardzo ułatwiają zrozumienie zagadnień lotniczych.

Najczęściej stosowane skróty

RPAS Remotely Piloted Aircraft Systems - istnieje wiele określeń dla bezzałogowców. RPAS został uznany przez komisję europejską, jako oficjalny. Jednak potocznie, używa się wiele innych, podobnie brzmiących skrótów, takich jak: BSP Bezzałogowy Statek Powietrzny, DRON, UAV Unmanned Aerial Vehicle UAS Unmanned Aircraft Systems.

UAVO Unmanned Aerial Vehicle Operator

VLOS Visual Line Of Sight - operacje w zasięgu wzroku

EVLOS Extended Visual Line Of Sight - operacje w zasięgu wzroku z osobą towarzyszącą

RPAS Remotely Piloted Aircraft Systems
UAV Unmanned Aerial Vehicle
UAS Unmanned Aircraft Systems
UAVO Unmanned Aerial Vehicle Operator
VLOS Visual Line Of Sight - operacje w zasięgu wzroku
EVLOS Extended Visual Line Of Sight - operacje w zasięgu wzroku z asystentem (osobą towarzyszącą)
BVLOS Beyond Visual Line Of Sight
FPV First Person View - możliwość obserwacji ze zdalnej kamery
SR Sunrise - Wschód Słońca
SS Sunset - Zachód Słońca
UTC Coordinated Universal Time - czas uniwersalny
LMT Local Mean Time - Czas lokalny FPV First Person View - możliwość obserwacji ze zdalnej kamery SR Sun Rise - Wschód słońca SS Sun Set - Zachód słońca UTC Coordinated Universal Time - czas uniwersalny LMT Local Mean Time- Czas lokalny

Skróty stosowane w przestrzeniach lotniczych

CTR W strefach kontrolowanych lotnisk CTR wykonywanie lotów UAV możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu warunków lotu i zgody od PAŻP. W celu uzyskania informacji na temat wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych skontaktuj się z Ośrodkiem Planowania Strategicznego ASM1 +48225745715. Po uzyskaniu zgody od ASM1, przed lotem skontaktuj się z wieżą.
Uwaga! Loty RPAS w strefie CTR, o masie startowej <0,6 kg dozwolone w odległości większej niż 1KM od granicy lotniska lub poza terenem obiektów chronionych przez strefę P (Zakazaną) i do wysokości nie większej niż 30m lub do wysokości najwyższej przeszkody w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdujących się w promieniu do 100m od operatora.

TMA Terminal Manoeuvring Area Lot bezzałogowym statkiem powietrznym w TMA bez pisemnej zgody PAŻP, jest zabroniony.

ATZ Air Traffic Zone W strefach ruchu lotniskowego cywilnych lotnisk niekontrolowanych ATZ w czasie ich aktywności wykonanie lotu UAV jest możliwe tylko po uzgodnieniu z zarządzającym daną strefą.

EA Exercise Area, ROL Rejon Ograniczeń Lotów W strefach EA (Exercise Area)/ROL (Rejon Ograniczeń Lotów), w czasie ich aktywności loty UAV są możliwe tylko po uzgodnieniu z zarządzającym daną strefą.

AAA Areas of Aerial Activities Rejon działalności lotniczej. W strefach dla których wydano ostrzeżenie nawigacyjne należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli istnieje możliwość kontaktu, warto poinformować o swoich lotach.

EPD W strefach niebezpiecznych (poligony wojskowe) i w czasie ich aktywności loty UAV są możliwe tylko po uzgodnieniu z zarządzającym daną strefą.

EPR W strefach o ruchu ograniczonym EPR loty UAV są dozwolone po uzyskaniu zgody od zarządzającego.

EPP W strefach o ruchu zakazanym EPP loty UAV są zabronione. Loty BSP, których masa startowa jest mniejsza niż 600gr loty mogą być wykonywane w strefie P bez zgody, lecz w odległości większej niż 500 m od terenów obiektów chronionych strefą P. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 Dz. U.2016 poz. 1993 ze zmianami Dz. U. 2019 poz. 94).

TS W aktywnych strefach TS obowiązuje całkowity zakaz lotów wszelkich statków powietrznych, z wyjątkiem tych należących do organizacji które przestrzenie te zarezerwowała. Jednym słowem Aktywna TS, znaczy zakaz lotów UAV.

TR W aktywnych strefach z ograniczeniami TR loty UAV są dozwolone jedynie po uzyskaniu zgody od zarządzającego tą przestrzenią.

MATZ W aktywnych strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych MATZ wykonanie lotu UAV jest możliwe tylko po uzgodnieniu z zarządzającym daną strefą.

MRT W aktywnych wojskowych drogach niskich lotów MRT obowiązuje całkowity zakaz lotów wszelkich statków powietrznych, z wyjątkiem tych należących do organizacji które przestrzenie te zarezerwowała.

ADIZ Przygraniczny pas o szerokości 15km. Wszelkie loty UAV wymagają uzyskania zgody.

DRAI DroneRadar Airspace Information - Formalnie nie jest strefą lotniczą. Jest jedynie istotną z punktu widzenia autorów systemu, informacją dotyczącą dobrych praktyk i zaleceń. DRAI, może na przykład odnosić się do obiektów chronionych (muzea, budynki).

Lotniska

  • Lotniska kontrolowane: Duże lotniska komunikacyjne.
  • Lotniska niekontrolowane: Średniej wielkości lotniska, z reguły aeroklubowe, na których latają szybowce, małe samoloty, śmigłowce, wiatrakowce, paralotnie i często odbywają się tam skoki spadochronowe.
  • Lądowiska ewidencjonowane: Lądowiska, z reguły prywatne. Ale niech to nie uśpi Twojej czujności. Są momenty, gdzie lata tam bardzo dużo, różnych statków powietrznych.
  • Lądowiska nieewidencjonowane: Lądowiska prywatne. Zachowaj szczególną ostrożność.
  • Lotniska wojskowe: Tu, nie ma żartów. Lata tu dużo bardzo szybkich samolotów. Uzyskaj zgodę na lot w pobliżu.
  • H: Lotniska i lądowiska śmigłowcowe.
  • DOL: Wojskowe Drogowe Odcinki Lotniskowe.
  • Niepotwierdzone: Ktoś kiedyś zaobserwował w tym miejscu wzmożoną aktywność lotniczą. Zachowaj ostrożność.